ระวัง! 10 เส้นทางอันตราย

ช่วงนี้หลายๆ ท่าน คงวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวใน ช่วงวันหยุดปีใหม่กันแล้ว ผมเลยหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอ ันตรายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมาฝาก ถึงแม้ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นข่าว จากสำนักข่าวแห่งชาติ ที่รายงานคำเตือนของอธิบดีกรมทา งหลวงที่ออกมาเตือนนักเดินทางใน ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา แต่ผมเห็นว่าข้อมูลนี้ก็ยังใช้ไ ด้สำหรับการเดินทางในช่วงปีใหม่ นี้ก็เลยเอามาแชร์กันในช่วงนี้ด้วยคร ับ มาดูกันเลยว่า เส้นทางทั้งสิบ คือ เส้นทางไหนบ้าง

1.ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค (กม.60-67) อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นทางตรง 10-12 ช่องจราจร (รวมทางขนานฝั่งละ 2 ช่องจราจร ) บริเวณนี้ปริมาณการจราจรสูง และรถขนาดใหญ่วิ่งเป็นจำนวนมาก บางครั้งรถขนาดใหญ่ใช้ความเร็วส ูงเกินกฎหมายกำหนด เกิดการตัดหน้ากระชั้นชิดบริเวณ จุดเปิดเกาะกลาง 

2.ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงหน้าค่ายเพชรรัตน์ (กม.24-34) จังหวัดสระบุรี เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่มุ่ งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านภูเขา มีโค้งหลายโค้งต่อเนื่องกัน และเป็นทางลาดชันลงเขา 

3.ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงเขาพะวอ (กม.23-30) และดอยรวก (กม.64-70) จังหวัดตาก ทั้ง 2 ช่วงเป็นทางที่ตัดผ่านภูเขาที่ม ีความคดเคี้ยว และลาดชัน รวมทั้งสภาพเป็นป่ารกทึบ ประกอบกับเป็นเส้นทางสำคัญในการ ขนส่งไปยังประเทศพม่า ทำให้บริเวณดังกล่าวมีปริมาณการ จราจรหนาแน่น

4.ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงสะพานพ่อขุนผาเมือง (กม.347 -375) จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณนี้เป็นทางลงเขาลาดชัน ยาวประมาณ 3 กม. เป็นทางโค้งรูปตัวเอส (S) ต่อเชื่อมกับสะพานคอนกรีต ข้ามทางระหว่างเขา ถนน 2 ช่องจราจร สะพานอยู่ระหว่างโค้ง (โค้งมีรัศมี 200 เมตร) ช่วงบริเวณสะพานเป็นเหวลึกกว่า 50 เมตร 

5.ทางหลวงหมายเลข 32 ช่วงอำเภอพรหมบุรี (กม.77– 82) จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากเป็นถนนทางตรง ขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเปิดเกาะกลางกลับรถรอเลี้ย ว ที่ กม.77+500, 78+000, 78+600, 80+340 และรถมักวิ่งด้วยความเร็วสูง หรือประชาชนอ่อนเพลียจากการขับร ถเป็นระยะทางไกล ผู้ขับขี่หลับใน รวมถึงมีการตัดหน้ากระชั้นชิด 

6.ทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณสะพานแม่น้ำท่าจีน (กม.28 – 32) จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเส้นทางเข้าเมืองสมุทรสาคร และไปอำเภอกระทุ่มแบน เป็นย่านชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม มีปริมาณการจราจรสูงและรถใช้ควา มเร็วสูง ประกอบกับเป็นทางโค้งและมีจุดเข ้าออกทางขนานหลายแห่ง อีกทั้งรถจักรยานยนต์มักจะวิ่งย ้อนศรบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน 

7.ทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงอุทยานทับลาน (กม.42 - 45) จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านภูเขาที่ม ีความคดเคี้ยวและลาดชัน มีรถบรรทุกหนักจำนวนมากวิ่งผ่าน  ซึ่งรถเหล่านี้จะเคลื่อนตัวได้ช ้าเมื่อวิ่งขึ้นเขา จึงเกิดการแซงกันของรถขนาดเล็กใ นระยะคับขัน ขณะเดียวกันรถบรรทุกและรถสัญจรโ ดยส่วนใหญ่ขณะขับลงเขามักจะใช้ค วามเร็วเกินกำหนด เมื่อมีสถานการณ์เฉพาะหน้าคับขั น จะทำให้การควบคุมรถเป็นไปด้วยคว ามยากลำบาก 

8.ทางหลวงหมายเลข 225 ช่วงทางลงเขาพังเหย (กม.181– 185) จังหวัดชัยภูมิ บริเวณนี้เป็นทางโค้ง และเป็นทางลาดชันสูง 

9. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงโค้งหนองหญ้าปล้อง (กม.365+013 – 365+113) และช่วงโค้งสายเพชร (กม.389+700-390+000 )จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นถนนสายหลักลงสู่ภาคใต้ เป็นทางโค้งต่อเนื่อง และมีจุดกลับรถอยู่ในบริเวณใกล้ เคียง รถสัญจรด้วยความเร็วสูง และ 

10. ทางหลวงหมายเลข 4197 ช่วงโค้งบางโสก (กม.5+400 – 8+680) จังหวัดพังงา เป็นทางโค้งลาดชันลงเนิน

อีกข้อมูลหนึ่งจากสำนักงานพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระบุเส้ นทางที่กองบังคับการตำรวจทางหลว งระบุให้เพิ่มการระมัดระวังในกา รใช้รถเป็นพิเศษถึง 21 เส้นทาง และเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ซาก 8 เส้นทาง ครับ

1.เส้นทางภาคเหนือรอบเมืองเชียง ใหม่
2. เส้นทางลำปาง-ลำพูน (อ.เถิน) 
3. เส้นทางรอบเมืองพิษณุโลก 
4. เส้นทางระหว่าง อ.เมือง จ.ชัยนาท-อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 
5. เส้นทางภาคกลางระหว่างประตูน้ำพ ระอินทร์ จ.ปทุมธานี-หนองแค จ.สระบุรี 
6. เส้นทางระหว่างปากท่อ จ.ราชบุรี- หัวหิน จ.เพชรบุรี 
7. เส้นทางนครนายก-ปราจีนบุรี 
8. เส้นทางนครปฐม-กาญจนบุรี-ราชบุร ี 
9. เส้นทางภาคตะวันออก ระหว่างแยกราชบุรี-เมืองพัทยา 
10. เส้นทางพัทยา-ระยอง 
11. เส้นทาง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา - อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
12.เส้นทางรอบเมืองขอนแก่น 
13. เส้นทาง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา - อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
14.เส้นทางเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
15. เส้นทางภาคใต้ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ - สวี จ.ชุมพร 
16. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปากช่อง-แยกสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
17. เส้นทาง อ.พุนพิน เข้าเมืองสุราษฎร์ธานี 
18. เส้นทางทุ่งสง เข้าเมืองนครศรีธรรมราช 
19. เส้นทางเข้าเมืองสงขลา 
20. เส้นทาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่-จ.พังงา 
21.เส้นทางสี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร-อ.กระบุรี จ.ระนอง

ซึ่งเว็บไซต์เดียวกันนี้ได้ให้ข ้อมูลสำหรับเส้นทางที่เกิดอุบัต ิเหตุซ้ำซาก ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ได้รวบรวมตัวเลขการเกิดอุบัติเห ตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า เส้นทางที่มีสถิติการเกิดอุบัติ เหตุมากที่สุด และเป็นเส้นทางที่มักเกิดอุบัติ เหตุซ้ำซาก มีอยู่ 8 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ 1 ถนนมิตรภาพ ช่วง กม.136-138 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นทางลงเขาลาดชัน คดเคี้ยว เมื่อขับด้วยความเร็วสูงจะทำให้ ควบคุมรถได้ยาก

เส้นทางที่ 2 ถนนพหลโยธิน ช่วง กม.76-77 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สภาพถนนเป็นทางโค้ง 10 ช่องทาง และมีจุดกลับรถ ทำให้รถที่ลงเนินเขามาต้องเปลี่ ยนช่องทางทำให้เกิดอุบัติเหตุได ้ง่าย

เส้นทางที่ 3 ถนนสายเอเชีย ช่วง กม.66-67 ทางแยกเข้าทางหลวง 356 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีจุดกลับรถหลายแห่ง และมักมีการเข้า-ออกที่ฝ่าฝืนกฎ จราจรทำให้เชี่ยวชนบ่อย

เส้นทางที่ 4 ถนนเพชรเกษม ช่วง กม.152-153 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี เกิดอุบัติเหตุบ่อย เนื่องจากมีเพียง 4 ช่องทาง และเป็นแหล่งชุมชน

เส้นทางที่ 5 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ช่วง กม.129-130 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรี-ราชา จ.ชลบุรี เป็นจุดกลับรถและทางโค้ง ทำให้รถที่ขับลงเนินมาต้องเปลี่ ยนช่องทางและมีเพียง 2 ช่องทาง

เส้นทางที่ 6 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ช่วง กม.145-146 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นจุดที่มีรถออกจากซอยและกลับ รถตัดหน้ารถทางตรง

เส้นทางที่ 7 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ช่วง กม. 4-7 ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ต.บ้านสวน จ.ชลบุรี เป็นช่วงที่มีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนช่องทางทำให้รถชนท้ ายกันบ่อย

เส้นทางที่ 8 ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 334) ช่วง กม. 6-7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี มีรถหนาแน่น และมีจุดกลับรถ ไหล่ทางแคบ เมื่อมีรถจอดรอทำให้เหลือช่องทา งเดียว

ข้อมูลส่วนหลังนี้มีภาพเส้นทางป ระกอบด้วย คลิกดูได้จากลิงค์ของสำนักงานพั ฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ที่ด้านท้ายบทความนี้

สำหรับคราวนี้ขอให้เที่ยวให้สนุ ก ขับรถปลอดภัยนะครับ

ที่มา http://thainews.prd.go.th/ CenterWeb/News/ NewsDetail?NT01_NewsID=WNECO570 4100020004 , http://www.hiso.or.th/hiso/ health_event/ghealth_event4.php