การดูแลรักษาเครื่องยนต์

เมื่อวันก่อนไปเจอบทความเกี่ยวก ับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ซึ่งคุณศักดา ทองวัน เขียนไว้ และโพสต์ไว้ บนเว็บ http:// mechanicauto.blogspot.com/ เห็นว่าละเอียด และมีประโยชน์มาก ก็เลยขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านเป็นความรู้ด้วยนะครับ บทความที่คุณศักดาเขียนขึ้นนี้ย าวพอสมควร ก็เลยจะแบ่งมาให้อ่านกันเป็นตอน ๆ นะครับ

แรกเลย คุณศักดาบอกว่า 

“เครื่องยนต์จะทำงานได้ดีและมีอ ายุการใช้งานยาวนาน ขึ้นอยู่กับการใช้และบำรุงรักษา ที่ถูกวิธีตามคู่มือของบริษัทผู ้ผลิตกำหนด และผู้ใช้หรือผู้ควบคุมเครื่องจ ะต้องเอาใจใส่ดูแลตลอดจนแก้ไขข้ อบกพร่องเล็กน้อย ตั้งแต่เริ่มแรกการเสียหายนั้นจ ะเกิดขึ้นไม่มากหากละเลยความเสี ยหายจะเกิดขึ้นมากเป็นทวีคูณ”

ผู้ควบคุมเครื่องที่ดี ควรมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยน ต์นั้นบ้างพอสมควรจะโดยมีพื้นฐา นการศึกษาเดิม มีประสบการณ์มาก่อน ควรมีการอบรม ชี้แจงเพิ่มเติมให้รู้จักและเข้ าใจในเครื่องยนต์เพิ่มขี้น และอีกประการหนึ่งที่ผู้ควบคุมค วรมีคือ การรู้จักสังเกตสิ่งผิดปกติที่เ กิดขึ้นกับเครื่องยนต์”

นอกจากผู้ใช้ควรมีความรู้พื้นฐา นเรื่องเครื่องยนต์เพื่อที่จะดู แลแก้ไขได้ตั้งแต่ยังมีปัญหาน้อ ยๆ แล้ว การดูแลระบบหล่อลื่นก็เป็นเรื่อ งจำเป็น เพราะระบบการหล่อลื่น เป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งท ี่ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอชำรุด ดังนั้น จึงควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องตาม คู่มือของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำ หนดให้ใช้เฉพาะเครื่องยนต์ชนิดน ั้นๆ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล จะต้องมีประสิทธิภาพในการหล่อลื ่นที่ดีกว่าน้ำมันหล่อลื่นสำหรั บเครื่องยนต์เบนซิน เพราะเครื่องยนต์ดีเซลทำงานหนัก กว่าเครื่องยนต์เบนซิน อีกประการหนึ่งน้ำมันหล่อลื่นนั ้นจะต้องสะอาด ไม่ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นจากถังท ี่ตั้งไว้โดยไม่ปิดฝาเป็นอันขาด  เพราะความชื้น และฝุ่นละอองในอากาศจะเข้าไปปะป น ทำให้มีน้ำและฝุ่นทรายปนอยู่ได้  

และถึงแม้ว่า เราจะเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ ถูกต้อง และมีคุณภาพดีแล้วก็ตาม แต่เมื่อรถใช้งานจะมีความร้อนสู งเกิดขึ้น ตะกอนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ข องเชื้อเพลิงจะรวมตัวกับน้ำมันห ล่อลื่นส่งผลให้น้ำมันหล่อลื่นเ สื่อมสภาพลง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงต้องมีการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันหล่อลื่นตามกำหนดเวลาที่บ ริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์กำหนด เรื่องนี้คุณศักดาบอกว่า ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เลยนะครับ

คราวแรกนี้ ขอเกริ่นไว้แค่นี้ก่อน ในคราวต่อๆ ไป จะได้นำวิธีการดูแลส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์มาแบ่งปันกันต่อ โดยคราวหน้าจะเป็นการบำรุงรักษา รังผึ้งหม้อน้ำครับ สำหรับคราวนี้ สวัสดีครับ

ที่มา 
http:// mechanicauto.blogspot.com/